Germinova

 
Raó Social: GERMINOVA, SA.
  Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Volum 23.750, Foli 191, Full núm. B60.294
NIF: A08994733
Adreça: Av. Barcelona, 13-15 Polígon Industrial Sant Pere Molanta
Codi Postal: 08799
Població: Sant Pere Molanta (Olèrdola))
Telèfon: +34 938923161
E-mail: info@germinova.cat


Avís legal
Les pàgines d'aquest web, la informació o els elements que s'hi contenen, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals el propietari d'aquest lloc web n'és titular o llicenciatari legítim.
No s'atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines d'aquest lloc web quan la seva titularitat no correspongui al propietari

Política de privacitat de dades
Confidencialitat
El propietari d'aquest lloc web es compromet a mantenir totes les dades que ens facilitin els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a terceres parts, d'acord amb el que estableix la llei de protecció de dades de caràcter personal, la LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre).
En cas de demanar-li de complimentar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, l'informem de la facultat de què disposa d'exercitar els dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tractaran amb la finalitat expressada, i sempre amb el seu consentiment.